Nieuwe woonwijk in de noordoosthoek met betaalbware woningen

18-01-2023

Er komt een nieuwe woonwijk in de noordoosthoek van De Groote Wielen. Een rustige en groene buurt met aandacht voor water, groen en diversiteit. Waar eerst was voorzien in 1800 woningen waarvan 25 procent sociale huur, komen er nu 2300 tot 3000 woningen waarvan 50 tot 70 procent in het betaalbare segment. De bouw van het slotstuk van De Groote Wielen start naar verwachting in 2025.

Met het bestemmingsplan ‘De Groote Wielen Noordoosthoek’ kunnen we een duurzame en groene woonwijk bouwen met aandacht voor betaalbare woningen, uitstraling en kwaliteit. In minimaal 10 jaar bouwen we 2300 tot 3000 woningen. Het bestemmingsplan past bij de ambitie van het college om te zorgen voor meer betaalbare huizen. Ook past het bij de doelstelling van de Woonvisie om tussen 2020 en 2030 10.500 woningen in ’s-Hertogenbosch te bouwen.

Voor De Groote Wielen Noordoosthoek is een flexibel bestemmingsplan opgesteld in de geest van de Omgevingswet. Dit betekent: binnen de (kwaliteits)kaders meebewegen met de actuele marktomstandigheden om maximaal te kunnen inzetten op realisatie, kwaliteit, betaalbaarheid en economische haalbaarheid.

Wethouder Pieter-Paul Slikker: “Ook in onze gemeente is het voor veel mensen steeds moeilijker om een passend en betaalbaar huis te vinden. Daarom zetten we stevig in op meer betaalbare woningen met bijbehorende investeringen en scherpe keuzes. Met 2300 tot 3000 nieuwe woningen in de noordoosthoek helpen we veel inwoners aan een woning. En geven we perspectief aan mensen die willen doorstromen naar aan andere woning. Dat doen we door ook te bouwen voor middeninkomens en ouderen. Inwoners van De Groote Wielen kunnen hierdoor makkelijker een ‘wooncarrière’ opbouwen binnen hun wijk.”

Een diverse en groene buurt
De noordoosthoek is het slotstuk van de wijk De Groote Wielen. Voor dit laatste deelgebied willen we voortborduren op het goede dat al is ontwikkeld in de voorgaande buurten. Maar ook ruimte bieden voor vernieuwing. Van de 2300 tot 3000 woningen is 30 procent bestemd voor sociale huur. 20 tot 40 procent is bedoeld voor middenhuur en/of betaalbare koop. Ook komen er zo’n 200 duurzaam gebouwde flexwoningen.

Veel aandacht is er voor de openbare ruimte, moderne vormen van mobiliteit, biodiversiteit, water en groen. De noordoosthoek is onderverdeeld in verschillende buurten: de Rosmalensedijk, de Hoefgraaf, de Polder, het Strandpark, de Eilanden en het Schiereiland.

Onderzoek naar verkeer
We onderzoeken ook de verkeerssituatie in De Groote Wielen. Om zo te komen tot een doeltreffende verkeersoplossing voor de lange termijn voor het hele gebied. Het is belangrijk om de bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk tijdig en goed te regelen. Er komen verkeersmaatregelen om het extra verkeer als gevolg van woningbouw in de noordoosthoek in goede banen te leiden. Hiervoor volgt in 2023 een plan van aanpak. De verkeersoplossingen De Groote Wielen vallen buiten de grenzen van dit bestemmingsplan Noordoosthoek.

Hoe gaat het verder?
De gemeenteraad neemt een besluit over het bestemmingsplan op 31 januari 2023. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie. Vervolgens ligt het plan gedurende zes weken ter inzage.

Bron: degrootewielenonline.nl


Actieve Wielen